Individualiserad läkemedelsbehandling, där rätt patient får rätt dos av rätt läkemedel i rätt tid, kunde tolkas som en rent medicinsk uppgift. Efter genetiska och andra tester på patienten, så bedömer läkaren vilket läkemedel mot sjukdomen och vilken dos som ur medicinsk synvinkel borde fungera effektivast och säkrast för patienten ifråga.

Individualisering kan även tolkas så att uppgiften inbegriper patientens uppfattningar om behandlingen, patientens egna preferenser. Ledgångsreumatism är en sjukdom med många olika symptom. Flera läkemedel finns att tillgå som har olika effekt på olika symptom, samt olika biverkningar. Dessutom tas läkemedlen på olika sätt och med olika intervall. Alla dessa läkemedelsegenskaper påverkar naturligtvis patienternas vardagsliv olika. Ett läkemedel reducerar kanske smärtan effektivt, men ger nedstämdhet, och så vidare. Vid individualiserad behandling av ledgångsreumatism finns därför goda skäl att fråga patienterna om vad de själva anser är viktiga läkemedelsegenskaper och vad de vill uppnå med behandlingen.

I en studie i Clinical Rheumatology förbereder Karin Schölin Byvall och fem medförfattare för individualiserad behandling av ledgångsreumatism ur patientens perspektiv. Detta i förhoppning att underlätta inte bara gemensamt beslutsfattande med patienter som har sjukdomen, utan även framtida kvantitativa studier av preferenser hos patientgruppen.

Så här gick författarna (mycket förenklat) tillväga. Först gjordes en litteraturgenomgång för att identifiera möjliga relevanta läkemedelsegenskaper. Därefter fick patienter i Sverige med ledgångsreumatism ranka nio av dessa egenskaper. I ett tredje steg intervjuades några av patienterna närmare om hur de uppfattade de viktigaste egenskaperna.

I ett sista steg strukturerades intervjuresultaten i ett ramverk med fyra särskilt relevanta läkemedelsegenskaper. De första två handlar om förbättrad förmåga att fungera fysiskt respektive psykosocialt i vardagen. De senare två handlar om allvarliga respektive milda biverkningar. Sammanfattningsvis handlar de viktigaste läkemedelegenskaperna, ur patienternas perspektiv, om förbättrad förmåga att fungera i vardagen samt om acceptabla biverkningar.

Vill du veta mer om studien, läs artikeln: Functional capacity vs side effects: treatment attributes to consider when individualising treatment for patients with rheumatoid arthritis.

Författarna betonar betydelsen av att beakta patienternas egna mål med behandlingen. Individualiserad läkemedelsbehandling förutsätter inte bara medicinska tester, utan kan även förutsätta studier av patientpreferenser.

Skrivet av…

Pär Segerdahl, docent i filosofi vid Centrum för forsknings- och bioetik och redaktör för Etikbloggen.

Bywall, K.S., Esbensen, B.A., Lason, M. et al. Functional capacity vs side effects: treatment attributes to consider when individualising treatment for patients with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol (2021). https://doi.org/10.1007/s10067-021-05961-8

Detta inlägg på engelska

I dialog med patienter